ขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาติ ศรีมารัตน์ ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษาขอแสดงความยินดีกับนายสมชาติ ศรีมารัตน์ ที่ได้รับการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปฏิบัติการของหมอลำเพลินคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงในบริบทอุตสาหกรรมวัฒนธรรม" จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ อาคารรัตนพิทยา ห้อง 5-A3 นายสมชาติ ศรีมารัตน์ ได้เข้ารับการสอบอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปฏิบัติการของหมอลำเพลินคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงในบริบทอุตสาหกรรมวัฒนธรรม" จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสองท่าน คือ อาจารย์ ดร.รักชนก ชำนาญมาก เป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง เป็นกรรมการ โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ คือ อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

การสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางหลักสูตรฯก็ขอแสดงความยินดีด้วย ขอให้มุ่งมั่นเดินหน้า นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสอบไปปรับปรุงเค้าโครงและพัฒนางานวิทยานิพนธ์ต่อไป

ภาพโดย พิกุล สมัครไทย

No comments:

Post a Comment