โครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 5-A3 อาคารรัตนพิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่สอง กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรได้นำเสนอเนื้อหาวิทยานิพนธ์ต่อคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอก ตลอดจนเพื่อน ๆ นักศึกษาด้วยกันได้ทราบถึงรายละเอียดความก้าวหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้เพิ่มเติมในรอบหนึ่งปีการศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำของคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อนนักศึกษาอีกด้วย

รายงานโดย ศิวกร ราชชมภู

ขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาติ ศรีมารัตน์ ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษาขอแสดงความยินดีกับนายสมชาติ ศรีมารัตน์ ที่ได้รับการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปฏิบัติการของหมอลำเพลินคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงในบริบทอุตสาหกรรมวัฒนธรรม" จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ : นายสมชาติ ศรีมารัตน์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายสมชาติ ศรีมารัตน์ ในชื่อเรื่อง “กระบวนการต่อรองและปฏิบัติการของหมอลำเพลินคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงในโครงสร้างอุตสาหกรรมวัฒนธรรม” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00- 12.00 น. สถานที่ : อาคารรัตนพิทยา ห้อง 5-A3โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านในการให้ข้อคิดเห็น คือ อาจารย์ ดร.รักชนก ชำนาญมาก เป็นประธานกรรมการสอบ และอาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง เป็นกรรมการในการสอบ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์

ทางหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษาก็ขอเอาใจช่วยให้สอบผ่านด้วยดีและประสบความสำเร็จนะครับ

รายงานโดย ศิวกร ราชชมภู

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิษณุวัฒน์ ยาพรม ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษาขอแสดงความยินดีกับนายพิษณุวัฒน์ ยาพรม ที่ได้รับการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง การจัดการชายแดนไทย-กัมพูชาของรัฐไทยเหนือพื้นที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม (พ.ศ. 2534-2562) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานโดย ศิวกร ราชชมภู

ขอแสดงความยินดีกับ Miss Wei Fan ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษาขอแสดงความยินดีกับนางสาว Wei Fan  ที่ได้รับการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง การสร้างเครือข่ายทางสังคมภายใต้โครงการสถาบันขงจื้อในประเทศไทย (ค.ศ. 2006 – 2018) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานโดย ศิวกร ราชชมภู

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ : นายพิษณุวัฒน์ ยาพรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การจัดการชายแดนไทย-กัมพูชาของรัฐไทยเหนือพื้นที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม (พ.ศ. 2534-2562)” ของ นายพิษณุวัฒน์ ยาพรม โดยมีประธานในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คือ ศาสตราจารย์ สุวิทย์ ธีรศาศวัต รองศาสตราจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่ เป็นกรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม การนำเสนอจะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้อง HS1-5-C3 อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษาก็ขอเอาใจช่วยให้สอบผ่านด้วยดีและประสบความสำเร็จนะครับ

รายงานโดย ศิวกร ราชชมภู

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ : นางสาว Wei Fan

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายทางสังคมภายใต้โครงการสถาบันขงจื้อในประเทศไทย (ค.ศ. 2006 – 2018)” ของ นางสาว Wei Fan โดยมีประธานในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คือ อาจารย์ ดร.จักรพันธุ์ ขัดชุ่มแสง และอาจารย์ ดร.รักชนก ชำนาญมาก เป็นกรรมการ ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ ที่ปรึกษาหลัก และผศ.ดร.เบญวรรณ นาราสัจจ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม การนำเสนอจะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง HS1-5-C3 อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษาก็ขอเอาใจช่วยให้สอบผ่านด้วยดีและประสบความสำเร็จนะครับ

รายงานโดย ศิวกร ราชชมภู